Bạn gặp lỗi?

844864-2

TE Connectivity / AMP
571-844864-2

844864-2

Nsx:

Mô tả:
TE Connectivity BODY, TUBE

Sẵn có

Tồn kho:

Không Lưu kho

Tổng thời gian giao hàng:

 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$3,273.88 $3,273.88
5 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: TE Connectivity
Nhãn hiệu: TE Connectivity / AMP
USHTS:
8466944000
ECCN:
EAR99