Bạn gặp lỗi?

852546-1

TE Connectivity / AMP
571-852546-1

852546-1

Nsx:

Mô tả:
TE Connectivity SHROUD

Sẵn có

Tồn kho:

Không Lưu kho

Tổng thời gian giao hàng:

 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$398.40 $398.40
$385.92 $1,929.60
$361.02 $3,610.20
$345.83 $8,645.75
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: TE Connectivity
Nhãn hiệu: TE Connectivity / AMP
Số lượng Kiện Gốc: 1
USHTS:
8466944000
ECCN:
EAR99