854143-1

TE Connectivity / AMP
571-854143-1

854143-1

Nsx:

Mô tả:
Other Tools GUIDE,FIBER OPTIC

Bảng dữ liệu:

Sẵn có

Tồn kho:

Không Lưu kho

Tổng thời gian giao hàng:

 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$235.59 $235.59
$227.99 $1,139.95
$220.39 $2,203.90
$212.80 $5,320.00
$211.11 $10,555.50
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Công cụ khác
RoHS: Không Áp dụng
Nhãn hiệu: TE Connectivity / AMP
Loại sản phẩm: Hand Tools
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8466940090
USHTS:
8466944000
TARIC:
8466940000
ECCN:
EAR99