1-853714-2

TE Connectivity
571-1-853714-2

1-853714-2

Nsx:

Mô tả:
Wire Stripping & Cutting Tools PLATE, REAR SHEAR

Sẵn có

Tồn kho:

Không Lưu kho

Tổng thời gian giao hàng:

 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$439.48 $439.48
$424.82 $2,124.10
$410.19 $4,101.90
$395.57 $9,889.25
50 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Tách dây điện & Công cụ cắt
RoHS: Không Áp dụng
Shears
Plate
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Wire Strippers & Cutters
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8466940090
CAHTS:
8536690020
USHTS:
8536694040
JPHTS:
853669000
KRHTS:
8536691000
TARIC:
8536699099
MXHTS:
85366999
BRHTS:
85366990
ECCN:
EAR99