1-854041-1

TE Connectivity
571-1-854041-1

1-854041-1

Nsx:

Mô tả:
Other Tools SPACER, LEVEL V 40 POSN

Sẵn có

Tồn kho:

Không Lưu kho

Tổng thời gian giao hàng:

 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$535.47 $535.47
$517.62 $2,588.10
$499.79 $4,997.90
25 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Công cụ khác
RoHS: Không Áp dụng
Spacers
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Hand Tools
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8466940090
CAHTS:
8466100010
USHTS:
8466100110
TARIC:
8466940000
ECCN:
EAR99