2-853714-6

TE Connectivity
571-2-853714-6

2-853714-6

Nsx:

Mô tả:
Wire Stripping & Cutting Tools PLATE REAR SHEAR

Sẵn có

Tồn kho:

1 Có thể Giao hàng trong 20 Ngày
 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$819.20 $819.20
$762.79 $7,627.90
25 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Tách dây điện & Công cụ cắt
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Wire Strippers & Cutters
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8466940090
USHTS:
8466944000
TARIC:
8466940000
ECCN:
EAR99