3-456407-2

TE Connectivity
571-3-456407-2

3-456407-2

Nsx:

Mô tả:
Crimpers / Crimping Tools CRIMPER WIRE .100 F

Sẵn có

Tồn kho:

1 Có thể Giao hàng trong 20 Ngày
 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$192.34 $192.34
$188.65 $943.25
$184.06 $1,840.60
$180.38 $4,509.50
$177.41 $8,870.50
100 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Máy uốn/Dụng cụ uốn
RoHS: Không Áp dụng
Crimpers
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Crimpers
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8466100000
CAHTS:
8466100010
USHTS:
8466100110
TARIC:
8466108000
ECCN:
EAR99