6-456406-6

TE Connectivity
571-6-456406-6

6-456406-6

Nsx:

Mô tả:
Crimpers / Crimping Tools CRIMPER, WIRE .090 F

Sẵn có

Tồn kho:

Không Lưu kho

Tổng thời gian giao hàng:

 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$187.49 $187.49
$181.23 $1,812.30
$168.73 $4,218.25
$166.24 $8,312.00
100 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Máy uốn/Dụng cụ uốn
RoHS: Không Áp dụng
Crimpers
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Crimpers
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8536690000
CAHTS:
8536690020
USHTS:
8536694040
JPHTS:
853669000
KRHTS:
8536691000
TARIC:
8536699099
MXHTS:
85366999
BRHTS:
85366990
ECCN:
EAR99