852247-2

TE Connectivity
571-852247-2

852247-2

Nsx:

Mô tả:
Wire Stripping & Cutting Tools SLIDE STRIPPER (.187 U-POD)

Bảng dữ liệu:

Sẵn có

Tồn kho:

Không Lưu kho

Tổng thời gian giao hàng:

 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$478.48 $478.48
$462.52 $2,312.60
$446.59 $4,465.90
$443.05 $11,076.25
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Tách dây điện & Công cụ cắt
RoHS: Không Áp dụng
Cable Strippers
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Wire Strippers & Cutters
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8466940090
USHTS:
8466944000
TARIC:
8466940000
ECCN:
EAR99