853324-1

571-853324-1

853324-1

Nsx:
TE Connectivity

Mô tả:
TE Connectivity ADJUSTING KONB ASSY

Bảng dữ liệu:

Sẵn có

Tồn kho:

Không Lưu kho

Tổng thời gian giao hàng:

 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$1,286.07 $1,286.07
$1,242.02 $6,210.10
10 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: TE Connectivity
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Số lượng Kiện Gốc: 1

CNHTS:
8466940090
USHTS:
8466944000
ECCN:
EAR99