854180-1

TE Connectivity
571-854180-1

854180-1

Nsx:

Mô tả:
Other Tools LINK

Bảng dữ liệu:

Sẵn có

Tồn kho:

2 Có thể Giao hàng trong 20 Ngày
 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$113.89 $113.89
$107.20 $1,072.00
$103.84 $2,596.00
$97.14 $4,857.00
$91.78 $9,178.00
250 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Công cụ khác
RoHS: Không Áp dụng
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Hand Tools
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8466940090
USHTS:
8466944000
TARIC:
8466940000
ECCN:
EAR99