854182-1

TE Connectivity
571-854182-1

854182-1

Nsx:

Mô tả:
Bench Top Tools GIB SLIDE RET

Bảng dữ liệu:

Sẵn có

Tồn kho:

Không Lưu kho

Tổng thời gian giao hàng:

 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$141.89 $141.89
$133.29 $666.45
$128.99 $1,289.90
$124.69 $3,117.25
$120.40 $6,020.00
$119.44 $11,944.00
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Bộ công cụ dạng để bàn
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Bench Top Tools
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8466940090
USHTS:
8466944000
TARIC:
8466940000
ECCN:
EAR99