Giỏ hàng và Dự án Chia sẻ


Chia sẻ dự án

Chia sẻ dự án

Mouser có tính năng giúp bạn chia sẻ dự án với đồng nghiệp. Bạn có thể gửi cho họ một bảo sao không thể chính sửa để họ có thể đặt hàng trên website của chúng tôi hoặc bạn có thể cho họ quyền sửa và bạn có thể cộng tác trong dự án từ tài khoản My Mouser của bạn. Người tạo dự án sẽ có quyền duyệt hoặc từ chối bất kỳ thay đổi nào sau khi chia sẻ dự án. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập dự án của bạn và nhấp vào liên kết "Chia sẻ Dự án”. Để truy cập vào dự án được chia sẻ nhập mã ID truy cập dưới đây.
Chia sẻ Giỏ hàng

Chia sẻ Giỏ hàng

Mouser hiện có một phương thức để bạn có thể mua hàng trực tuyến và gửi giỏ hàng của bạn cho đồng nghiệp để đặt hàng. Bạn cũng có thể lưu nhiều giỏ hàng. Để thông tin, đi đến giỏ hàng của bạn và nhấp vào biểu tượng "Chia sẻ”. Để xem các giỏ hàng đã lưu hoặc chia sẻ, nhập ID Truy cập của bạn bên dưới.