Chào mừng bạn đến với Công cụ hỗ trợ Giá và Hàng sẵn có. Bạn có thể sử dụng các công cụ trên trang này để kiểm tra giá hàng tồn, hay thêm hàng loạt sản phẩm vào giỏ hàng của bạn. Để bắt đầu, vui lòng dùng một trong các phương pháp nhập dưới đây.
Kéo & thả một bảng tính
Kéo một tập tin vào đây (.xls, .xlsx, .csv, .txt) hoặc Duyệt xem
 Gợi ý hữu ích:
Kéo và thả một bảng tính .xls, .xlsx, .csv hoặc .txt lên hộp xanh dương để bắt đầu. Hỗ trợ tối đa 200 dòng.

Bạn cần tập tin mẫu?
Nhấp vào liên kết bên dưới để tải về mẫu bảng tính của Mouser:
Vui lòng chọn một định dạng:
Mã Mouser HOẶC Mã Nsx | Số lượng 1 | Số lượng 2 | Số lượng 3
Mã Mouser HOẶC Mã Nsx | Mã khách hàng | Số lượng 1 | Số lượng 2 | Số lượng 3
 Gợi ý hữu ích:
  • Chỉ có thể nhập một sản phẩm mỗi dòng.
  • Dấu phân tách cần giữ không đổi và là dấu gạch dọc (|), dấu tab hoặc dấu phẩy (,).
  • Không bao gồm dấu gạch dọc, dấu tab hoặc dấu phẩy trong bất kỳ mã phụ tùng nào.
  • Chấp nhận cả mã phụ tùng của nhà sản xuất và Mouser.
  • Mã phụ tùng của khách hàng cũng được chấp nhận.
  • Mã phụ tùng của khách hàng phải dưới 22 ký tự.
  • Nếu bạn không nêu rõ số lượng, mặc định sẽ là 1 (một).

Dòng Mã Mouser HOẶC Mã Nsx Mã khách hàng Số lượng 1 Số lượng 2 Số lượng 3
1
2
3
4
5